Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19 αυτού.

Ειδικότερα, προτείνεται η διαγραφή των πιο πάνω διατάξεων, ώστε να θεωρείται ακυρώσιμη η σύμβαση που προέκυψε λόγω ψευδών παραστάσεων ή τήρησης σιωπής, η οποία συνιστά απάτη κατά την έννοια της βασικής νομοθεσίας, έστω και αν το μέρος του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε με αυτό τον τρόπο ήταν σε θέση να ανακαλύψει την αλήθεια, καταβάλλοντας τη συνήθη επιμέλεια.

Περαιτέρω, ακυρώσιμη θα θεωρείται και η σύμβαση η οποία προέκυψε λόγω απάτης ή ψευδούς παράστασης, έστω και αν τέτοια απάτη ή ψευδής παράσταση δεν προκάλεσε τη συναίνεση προς σύναψη σύμβασης του μέρους εκείνου επί του οποίου ασκήθηκε η απάτη ή στο οποίο υποβλήθηκε ψευδής παράσταση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα