Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου με το οποίο να απαγορεύεται σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ), εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων να απαιτεί πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα