Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022

Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός προνοεί για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €2.200 κάτω από το άρθρο 4-2000 «Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου 1 «Διαχειριστικά Έξοδα», για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για: 

(α) Την ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και κατάργηση ορισμένων υφιστάμενων θέσεων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της διάρθρωσης της ΑνΑΔ, με σκοπό την ομαδοποίηση και μετονομασία θέσεων με τα ίδια προσόντα, καθήκοντα, ευθύνες και μισθοδοτική κλίμακα, επεκτείνοντας έτσι τον θεσμό της εναλλαξιμότητας μεταξύ όλων των Διευθύνσεων της ΑνΑΔ. 

(β) Τη μετονομασία και μισθολογική αναβάθμιση των τεσσάρων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που εκτελούν χρέη Λογιστικού Λειτουργού (Κλίμακες Α4 και A7(ii)), σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που εκτελούν χρέη Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), κατά παρόμοιο τρόπο με τον οποίο έγινε για το μόνιμο προσωπικό της ΑνΑΔ. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑνΑΔ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα