Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία αφενός να καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της διοίκησης με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου και αφετέρου καθορίζεται η διαδικασία παροχής καθοδηγητικών οδηγιών συμμόρφωσης προς τη διοίκηση. Περαιτέρω, θεσπίζεται ποινικό αδίκημα για την περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο εν γνώσει του και δόλια αρνείται να συμμορφωθεί ή προτρέπει άλλα πρόσωπα που καθήκοντως υποχρεούνται σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση, να μην συμμορφωθούν με οδηγίες, απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του υπό ψήφιση Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

3 Ιανουαρίου, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα