Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ώστε να μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, χωρίς να απαιτείται οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν και έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες τα οποία εξασφαλίζουν σχετική έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 102 του πιο πάνω νόμου, για να δοθεί προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν και έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες τα οποία εξασφαλίζουν σχετική έγκριση από τη ΡΑΕΚ. Εντούτοις, η υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο 12(2) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/943, το οποίο προβλέπει ότι προτεραιότητα παρέχεται σε:

(α) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW ή

(β) έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη ρυθμιστική αρχή, εφόσον η προτεραιότητα αυτή περιορίζεται στο χρονικό διάστημα και την έκταση που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Εναρμόνιση ΕΕ, Ενέργεια, ΡΑΕΚ

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

8 Δεκεμβρίου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

8 Δεκεμβρίου, 2022

Η αναπομπή έγινε αποδεχτή

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα