Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ότι τα μέλη του προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που θα επιλέξουν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και θα καταστούν μέλη του προσωπικού του παραμένουν και συνεχίζουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ως μέλη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων, του Ταμείου Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού, του Ταμείου Βοηθείας Υπαλλήλων και του Ταμείου Βοηθείας Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ στα οποία είναι μέλη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. 

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του πιο πάνω Νόμου, ώστε η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ να εξετάσει και να αποφασίσει την παραχώρηση ειδικών κινήτρων σε ορισμένους υπαλλήλους της ΑΗΚ, προτού οι υπάλληλοι της ΑΗΚ κληθούν να επιλέξουν κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον ΔΣΜΚ, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν κίνητρο για τη συνέχιση της υπηρεσίας τους στον ΔΣΜΚ. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Δημόσια Υπηρεσία, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

8 Ιουνίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα