Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες ληξιπρόθεσμών κοινωνικών εισφορών πέραν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), να εξοφλήσουν αυτές σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι (120), αντί τις πενήντα τέσσερις (54) που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα