Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση από τον Οργανισμό Νεολαίας ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας και διατεθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δέκα επτά εκατομμύρια εκατό ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι ευρώ (€17.182.816) για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Νεολαίας για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΝΕΚ, Παιδεία, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

10 Μαρτίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα