Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού, προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €659.93εκ. για το έτος 2023, που προέχονται από κρατική χορηγία ύψους €27.82εκ. και ΥΓΟΣ, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσίες προς Αρμόδιες Αρχές ύψους €92.1Βεκ. (Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας, Κεφ. 22.01 – Άρθρο 04395, «Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας») για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού, καθώς και από έσοδα €19.50εκ. από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από έσοδα €70εκ. παροχής εξωνοσοκομειακής φροντίδας, έσοδα €255εκ. παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας, έσοδα €15.1βεκ. από εγγραφές ασθενών στους Προσωπικούς Ιατρούς και Παιδιάτρους του ΟΚΥπΥ, έσοδα €126εκ. από αποζημίωση για φάρμακα Β’ Φάσης (32 νέα φάρμακα, υφιστάμενα και νέα φάρμακα Ζ και 2Α) καθώς και έσοδα από άλλες υπηρεσίες ύψους €54.28εκ.. 

Οι συνολικές Δαπάνες του Οργανισμού για το 2023 προβλέπεται να ανέλθουν σε €725.92εκ.. 

Ως εκ των πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού θα παρουσιάζει έλλειμμα €65.98εκ.. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε τον Προϋπολογισμό και έδωσε οδηγίες στη Διεύθυνση του Οργανισμού, όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για μείωση του ελλείματος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, είτε από ίδιες εξοικονομήσεις στο Προϋπολογισμό του Οργανισμού είτε μέσω αύξησης των εσόδων του. 

Στον Προϋπολογισμό για το 2023 προνοούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

  • Αποδοχές Προσωπικού €77.51εκ. (Ομάδα Άρθρων 02100) για:

(α) τις θέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες να στελεχώσουν τον Οργανισμό, 

(β) νέες θέσεις: Οι νέες θέσεις αφορούν διοικητικό, ιατρικό, παραϊατρικό, γραμματειακό και λογιστικό προσωπικό οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη του Οργανισμού να: 

  • Λειτουργήσει σε πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον ΓεΣΥ,
  • Να δημιουργήσει τις σωστές δομές (Λογιστήρια Ασθενών, Μισθοδοσία, Τηλεφωνικά ραντεβού, Τιμολογήσεις κλπ.) με εξειδικευμένο προσωπικό και γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από το υφιστάμενο προσωπικό και
  • Να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις με βάση την Νομοθεσία.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΚΥπΥ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα