Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2023 Νόμος του 2022

Ο πιο πάνω Προϋπολογισμός, προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.471.818.587 για το έτος 2023. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα του ΓεΣΥ ύψους €1.463.280.587, Κρατική Χορηγία για συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους €8.410.000 (από τον Προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) και Διάφορα Διοικητικά Έσοδα ύψους €128.000. Το Προϋπολογιζόμενο αρχικό χρηματικό υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2023 υπολογίζεται σε €331.620.373. 

Οι συνολικές δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2023 προβλέπεται να ανέλθουν σε €1.448.052.000.  

Προνοούνται: 

  • Δαπάνες ΓεΣΥ: €1.410.000.000, με €1.407.500.000 για τις αμοιβές των Παροχέων Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας και €2.500.000 για άλλες δαπάνες.
  • Λειτουργικές Δαπάνες (Διαχειριστικά Έξοδα): €28.652.000, ποσό το οποίο κατανέμεται σε Δαπάνες για Αποδοχές Προσωπικού €7.113.41Ο, σε Αμοιβές Προέδρου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικών Επιτροπών €197.281 και σε Άλλες Δαπάνες ύψους€21.341.309.
  • Αναπτυξιακές Δαπάνες: €9.300.000 ποσό το οποίο προορίζεται να καλύψει:

(α) μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη και. προσαρμογές του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ (€8.200.000), 

(β) την αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€890.000),  

(γ) τις βελτιώσεις γραφειακών χώρων (€100.000), 

(δ) την αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€90.000), 

  • Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό: €100.000
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΑΥ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα