Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €13.305.000 (2022 €12.350.860) από τις οποίες ποσό €9.440.600 ή 71,0% (2022 €8.963.050) θα διατεθεί για την αντιμετώπιση των δαπανών προσωπικού, €2.597.590 ή 19,5% (2022 €2.508.410) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και €1.266.810 ή 9,5% (2022 €879.400) για κάλυψη των κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτηθούν κατά €12,9εκ. από Κρατική Χορηγία, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει κυρίως από άλλες πηγές εσόδων του Οργανισμού.

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού παρουσιάζει αύξηση €954.140 (ποσοστό 7,7%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2022, η οποία οφείλεται σε αύξηση και στα τρία Κεφάλαια του Προϋπολογισμού.

Η αύξηση στο Κεφάλαιο 1 – Δαπάνες Προσωπικού (€477.550), οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων, στην αύξηση του δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και της συνεπακόλουθης αύξησης των ποσών που αφορούν στις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία, καθώς και στην περίληψη νέων θέσεων, σε συνδυασμό με την κατάργηση υφιστάμενων.

Η αύξηση στο Κεφάλαιο 2 – Λειτουργικές Δαπάνες (€89.180), οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περίληψη πρόνοιας για την πραγματοποίηση εξετάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων, στις αυξημένες πρόνοιες σε διάφορες υποδιαιρέσεις άρθρων, ως αποτέλεσμα της αύξησης στην τιμή των καυσίμων, καθώς και των αυξήσεων που προβλέπονται στη βάση υφιστάμενων συμβολαίων (π.χ. ενοικιαστηρίων συμβολαίων). Η εν λόγω αύξηση έχει περιοριστεί από την αφαίρεση της πρόνοιας για επιβάρυνση του Οργανισμού με αρνητικό επιτόκιο στα ημερήσια τραπεζικά του υπόλοιπα, σαν αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (MRO) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη βάση υφιστάμενης σύμβασης με εμπορική τράπεζα, η οποία κατακυρώθηκε κατόπιν προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού.

Το Κεφάλαιο 3 – Κεφαλαιουχικές Δαπάνες, παρουσιάζει αύξηση €387.410, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξημένη πρόνοια για την ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, στην περίληψη αυξημένης πρόνοιας για την αντικατάσταση / αναβάθμιση συγκεκριμένου λογισμικού του Οργανισμού στη βάση ανάλυσης των σχετικών αναγκών, της περίληψης πρόνοιας για την αντικατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης από εξειδικευμένα γραφεία, στο πλαίσιο ελέγχου και συντήρησης του συστήματος ασφαλείας πληροφοριών του Οργανισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία, ΚΟΑΠ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα