Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €8.8 εκ.. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος και να είναι στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Σχεδόν το σύνολο των εσόδων του ΙΚΥΚ προέρχεται από κρατική χορηγία, που ανέρχεται στα €8.8 εκ. και τα τρία έτη 2023-2025.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την παραχώρηση υποτροφιών (€8.3 εκ.). Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει μέρος του κόστους προσωπικού, δεδομένου ότι, το ΙΚΥΚ στελεχώνεται με προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας που τοποθετείται στον Οργανισμό και καταβάλλει μέρος του κόστους του στο κράτος (€0.2 εκ). Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα (€0.3 εκ.).

Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0.025 εκ. και είναι στα ίδια επίπεδα με το 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος υπολογίζεται να ανέρχονται την 1/1/2023 στα €1.87 εκ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα