Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.840.000 οι οποίες αφορούν: 

(α) Αποδοχές Προσωπικού ύψους €5.225.000,  

(β) Δαπάνες λειτουργίας ύψους €3.824.000,  

(γ) ‘Άλλες δαπάνες ύψους €30.000, 

(δ) Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €1.671.000 και 

(ε) Απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €90.000. 

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ύψους €9.406.000 θα προέλθουν από: 

(α) Ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις το Σύστημα Μεταφοράς ύψους €100.000, 

(β) Διατίμηση Δ-ΔΣΜ ύψους €8.951.000, 

(γ) Ανάκτηση δαπάνης εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού €282.000, 

(δ) Τόκοι εισπρακτέοι ύψους €1.000,  

(ε) Έσοδα από Ε.Ε για έρευνα και ανάπτυξη ύψους €47.000 και  

(ζ) Διάφορα έσοδα ύψους €25.000. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

30 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα