Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2023 προβλέπει έσοδα ύψους €2,52 εκ. (2022: €2,41 εκ.) και δαπάνες ύψους €4,22 εκ. (2022: €3,17 εκ.), επομένως προκύπτει έλλειμμα ύψους €1,70 εκ. (2022: €0,7 εκ. έλλειμμα). Το έλλειμμα του Π/Υ της ΡΑΕΚ δύναται να καλυφθεί από το χρηματικό απόθεμα της Αρχής, που κατά την 1/1/2023 αναμένεται να ανέλθει στα €6,87 εκ .. Ποσό ύψους €2,38 εκ. του χρηματικού αποθεματικού της ΡΑΕΚ αφορά την υποχρέωση της προς το ταμείο συντάξεως του προσωπικού και των μελών της, σύμφωνα με τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της ΡΑΕΚ Νόμο του 2021 (Ν.129(I)/2021).

Κύριες πρόνοιες του προτεινόμενου προς έγκριση Προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2023 είναι οι ακόλουθες:

(α) Οι Αποδοχές Προσωπικού ανέρχονται σε €1.8 εκ. και είναι αυξημένες κατά €0.2 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

(β) Οι Δαπάνες Λειτουργίας ανέρχονται σε €0,33 εκ. και είναι αυξημένες κατά €0,1 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

(γ) Οι Άλλες Δαπάνες ανέρχονται σε €1.67 εκ. και είναι αυξημένες κατά €0.54 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

(δ) Οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ανέρχονται σε €0,41 εκ. και είναι αυξημένες κατά €0,29 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

(ε) Απρόβλεπτες Δαπάνες ανέρχονται σε €0,03 εκ. και δεν είναι αυξημένες κατά €0,02 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

Οι αυξημένες δαπάνες του 2023 σε σχέση με το 2022 οφείλονται κυρίως:

(α) Στις δαπάνες προσωπικού (αύξηση €195.499) λόγω δημιουργίας νέων/αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων ως ακολούθως:

(ι) δημιουργία 3 νέων θέσεων (2 Μηχανικών Ενέργειας Κλ. Α9-11-12 και 1 θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Κλ. Α2-5-7(ιι)), και

(ιι) αναβάθμιση της θέσης του Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ από Κλ. Α13 στην Κλ. Α15(ι), των τριών (3) θέσεων Μηχανικού Ενέργειας Α’ και της μίας (1) θέσης Λειτουργού Α’ από ΚλΑ12 στην ΚλΑ13(ιι).

(β) Στην αύξηση που παρατηρείται στις Ά.λλες Δαπάνες και ειδικά στα Άρθρα 309 Μίσθωση Υπηρεσιών κατά €470.183 (από €500.000 στα €970.000), 311 Εκπαίδευση Προσωπικού κατά €17.355 (από €45.000 στα €62.355), 322 Επιστροφή Τελών κατά €100.000 (από €50.000 στις €150.000) και στο Άρθρο 402 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού των Κεφαλαιουχικών Δαπανών κατά €295,760 (από €66.000 στα €361.760).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος υπολογίζεται να ανέρχονται την 1/1/2023 στα €6,87 εκ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, ΡΑΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα