Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Οι κύριες πρόνοιες του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για ο 2023 είναι: 

(α) Οι Συνολικές Δαπάνες ύψους €2.743.461.000 (σε σχέση με €1.761.672.000 του προϋπολογισμού του 2022), αφορούν σε αποδοχές προσωπικού €142.497.000, Δαπάνες Λειτουργίας €103.249.000, Δαπάνες Καυσίμων, Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Λειτουργού Αγοράς €1.991.122.000, Φορολογία και Έξοδα Χρηματοδότησης €24.500.000 (όπου περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος €14.400.000 και Εισφορά για την Άμυνα €10 .000), Κεφαλαιουχικές Δαπάνες €230.453.000 και Απρόβλεπτες Δαπάνες €251.600.000. 

Συνοπτικά η ανάλυση των δαπανών έχει ως εξής: Έργα Ανάπτυξης €243.753.000, Δαπάνες Χρήσεως €2.234.258.000, και Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και Απρόβλεπτες Δαπάνες €265.450.000. 

(β) Το Σύνολο των Εσόδων της ΑΗΚ για 2023 προϋπολογίζεται σε € 2.418.331.000 (σε σχέση με €1.443.703.000 το Προϋπολογισμού του 2022). Τα έσοδα της ΑΗΚ προέρχονται κυρίως από πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας €1.470.565.000, Χρεώσεις προς Λειτουργό Αγοράς €908.001.000, Πώληση Νερού (αφαλάτωση) €17.422.000, Διάφορα έσοδα από η Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες €6.700.000, Τόκοι Εισπρακτέοι €1.000.000, Ανάκτηση Δαπανών από το ΔΣΜΚ €4.048.000 και διάφορα άλλα μικρότερα ποσά.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

November 17, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

December 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα