Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Οι κύριες πρόνοιες του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για ο 2023 είναι: 

(α) Οι Συνολικές Δαπάνες ύψους €2.743.461.000 (σε σχέση με €1.761.672.000 του προϋπολογισμού του 2022), αφορούν σε αποδοχές προσωπικού €142.497.000, Δαπάνες Λειτουργίας €103.249.000, Δαπάνες Καυσίμων, Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Λειτουργού Αγοράς €1.991.122.000, Φορολογία και Έξοδα Χρηματοδότησης €24.500.000 (όπου περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος €14.400.000 και Εισφορά για την Άμυνα €10 .000), Κεφαλαιουχικές Δαπάνες €230.453.000 και Απρόβλεπτες Δαπάνες €251.600.000. 

Συνοπτικά η ανάλυση των δαπανών έχει ως εξής: Έργα Ανάπτυξης €243.753.000, Δαπάνες Χρήσεως €2.234.258.000, και Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και Απρόβλεπτες Δαπάνες €265.450.000. 

(β) Το Σύνολο των Εσόδων της ΑΗΚ για 2023 προϋπολογίζεται σε € 2.418.331.000 (σε σχέση με €1.443.703.000 το Προϋπολογισμού του 2022). Τα έσοδα της ΑΗΚ προέρχονται κυρίως από πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας €1.470.565.000, Χρεώσεις προς Λειτουργό Αγοράς €908.001.000, Πώληση Νερού (αφαλάτωση) €17.422.000, Διάφορα έσοδα από η Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες €6.700.000, Τόκοι Εισπρακτέοι €1.000.000, Ανάκτηση Δαπανών από το ΔΣΜΚ €4.048.000 και διάφορα άλλα μικρότερα ποσά.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα