Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €2.750.000 για το έτος 2023 που προέρχονται €2.500.000 από κρατική χορηγία και €250.000 από άλλες πηγές. Σημειώνεται ότι στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023 περιλαμβάνεται χορηγία προς την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ύψους €2.500.000. Το έλλειμμα των €250.000 θα καλυφθεί είτε από τη μη πλήρη· υλοποίηση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ή/και από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. 

Οι συνολικές Δαπάνες της Αρχής για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν σε €3.000.000. Προνοούνται Λειτουργικά και άλλα έξοδα ύψους €2.915.255 στα οποία περιλαμβάνονται Αποδοχές Προσωπικού €899.429, έξοδα Αντιμισθίας Προέδρου (και Παραστάσεως) και Μελών Συμβουλίου €14.000 και έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους €79.745. 

Επίσης περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €5.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα