Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών οι οποίοι αποτελούν το ασθενέστερο μέρος τόσο κατά τη σύναψη συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα όσο και γενικότερα στο πλαίσιο άσκησης των εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερά, με την πρόταση νόμου σκοπούνται τα ακόλουθα:

(α) Προσθήκη ορισμένων υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους καταναλωτές,

(β) Διεύρυνση του καταλόγου των ρητρών που δύναται να θεωρηθούν ως καταχρηστικές, και

(γ) Προσθήκη της υποχρέωσης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να ετοιμάζει κάθε δύο έτη έκθεση, η οποία θα υποβάλλεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην οποία θα καταγράφονται αναλυτικά τα διατάγματα που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο αναφορικά με καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών η οποία είναι ιδιαίτερα αναγκαία μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις όπου παρέχονται ελάχιστα περιθώρια διαπραγμάτευσης των όρων που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις και στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές ανάγκες και δυνατότητες των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι, η σύναψη των συμβάσεων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και καταναλωτών πρέπει αναμφισβήτητα να στηρίζεται στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως όπως αυτό κατοχυρώνεται με το Άρθρο 26 του Συντάγματος, υπό τη βασική προϋπόθεση της πλήρους συναίνεσης και ισότητας των συμβαλλόμένων και της ορθής πρακτικής συμπεριφοράς των τραπεζών η οποία πρέπει να βασίζεται στον κώδικα προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα πρόταση νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πιστωτικά ιδρύματα, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Σύκας

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα