Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι στις εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση καθεστώτων στήριξης που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνεται και η εξουσία για έκδοση καθεστώτων στήριξης για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αποθήκευσης άλλων υλικών που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ώριμων τεχνολογιών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: προτ
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα