Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αποκλείονται εισφορές σε πολιτικά κόμματα από νομικά και φυσικά πρόσωπα εξαιρουμένου μόνο των τακτικών εισφορών από τα μέλη τους. 

Η πρόταση νόμου επιτυγχάνει την πληρέστερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.   

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτικά Κόμματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου, Νίκος Τορναρίτης

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα