Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι να καταστεί πιο αποτελεσματική η προστασία που παρέχεται με βάση το άρθρο 171 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το οποίο αφορά την απόδοση περιουσίας σε πρόσωπο που αποστερήθηκε αυτής ένεκα ποινικού αδικήματος που διαπράχθηκε από πρόσωπο που καταδικάστηκε για το αδίκημα αυτό.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάξει όπως η εν λόγω περιουσία αποδοθεί στον κύριο αυτής ή στο πρόσωπο που έχει συμφέρον επ’ αυτής ή να δημευτεί.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η προσθήκη διατάξεων, με βάση τις οποίες αν, κατά την έκδοση του διατάγματος για απόδοση της απολεσθείσας περιουσίας, για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτή δεν μπορεί να αποδώσει στον κύριο αυτής το σύνολο της περιουσίας που αποστερήθηκε, τότε αυτός θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το δικαστήριο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα αυτό κρίνει αναγκαία για την εκτέλεση του διατάγματος. Τα μέτρα αυτά δυνατόν να περιλαμβάνουν και την έκδοση διατάγματος για αναγκαστική πώληση ή/και κατάσχεση άλλης περιουσίας του καταδικασθέντος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Περιουσιακό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα