Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου ώστε, να διαγραφεί από τα απαιτούμενα κριτήρια παροχής επιδόματος τέκνου, το ύψος οικογενειακού εισοδήματος εκάστου αιτητή.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας που παρατηρείται στην Κύπρο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα