Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί του Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να γίνουν πιο ξεκάθαρες και πιο συγκεκριμένες οι πρόνοιες που αφορούν στις προϋποθέσεις έναρξης έρευνας από το Συμβούλιο που καθιδρύεται βάσει του βασικού νόμου. Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η διενέργεια ελέγχου για όλες τις δηλώσεις , οι οποίες παρουσιάζουν αλλαγή των περιουσιακών στοιχείων του αξιωματούχου ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου, του/της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, καθώς και για την προέλευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Πόθεν έσχες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα