Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται να παρατείνει την διάρκεια της θητείας του συνόλου ή μέρους των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της θητείας τους, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλόλητας των νέων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χάρης Γεωργιάδης

Ημερολόγιο

1 Ιουλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

8 Ιουλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα