Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) και των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός φόρτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε αντιπαραβολή με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλέκος Τρυφωνίδης, Ηλίας Μυριάνθους, Μάριος Μαυρίδης, Μιχάλης Γιακουμή

Ημερολόγιο

February 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

June 9, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email