Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες αφορούν στην υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά κάτω των έξι ετών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

Η ανάγκη αναστολής των εν λόγω διατάξεων προέκυψε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος «Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές» σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5/05/2022. Κατά την υπό αναφορά συνεδρία διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας παραμένουν ανεφάρμοστες λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού λεωφορείων τα οποία να πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω νομοθεσίας.

Διευκρινίζεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται παράλληλα η υποχρεωτική χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν τα λεωφορεία για τη μεταφορά της πιο πάνω κατηγορίας παιδιών με την υποχρεωτική παρουσία ενήλικα συνοδού, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των συστημάτων αυτών.

Τέλος, με την προαναφερθείσα πρόταση για αναστολή της ισχύος των σχετικών διατάξεων αναμένεται ότι η εκτελεστική εξουσία θα εξετάσει τη δυνατότητα εναλλακτικής ρύθμισης του ζητήματος, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ασφαλής μεταφορά των παιδιών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Καταψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οδικά αδικήματα, Οδικοί μεταφορείς

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα