Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί προστασία στους ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων τους λόγω  της οικονομικής κρίσης, σε εκείνες τις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία είναι δεσμευμένη με σύμβαση υποθήκης ή είναι εγγεγραμμένη σε κτηματικό μητρώο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται προστασία στους ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους από πιστωτικά ιδρύματα για χρονική περίοδο δέκα ετών. Ειδικότερα, προστατεύονται οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, δεδομένου ότι πληρούν τα καθοριζόμενα κριτήρια. Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα αποπληρωμής στους ιδιοκτήτες τέτοιων περιουσιών με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλης επιβάρυνσης. Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι διασφαλισμένα, καθότι η μη καταβολή δόσης θα θεωρείται αστικό αδίκημα. Συνεπώς, θα παρέχεται η  δυνατότητα  στους πιστωτές να εισπράξουν τις δόσεις του δανείου δικαστικώς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Δάνεια, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα