Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων να παραταθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19, καθώς και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως είναι γνωστό, με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση η διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων που αφορά στοχευμένα την κύρια κατοικία του χρεώστη με εκτιμημένη αξία η οποία δεν υπερβαίνει τις €350.000, επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000 και αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000 έχει ανασταλεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Συναφώς, δεδομένου ότι η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων λήγει την 31η Οκτωβρίου 2022 και το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους, κρίνεται αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε να παρασχεθεί προστασία στους δανειολήπτες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Νοεμβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

2 Δεκεμβρίου, 2022

Η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα