Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε αφενός η ειδοποίηση σκοπούμενης πώλησης με πλειστηριασμό που επιδίδεται κατά τον Τύπο «ΙΑ» από τον ενυπόθηκο δανειστή στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να επιδίδεται εντός περιόδου όχι μικρότερης των ενενήντα (90) ημερών, αντί τριάντα (30) ημερών που ισχύει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και αφετέρου η έκδοση γραπτής απόφασης από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο προς όφελος του ενυπόθηκου οφειλέτη, να αποτελεί λόγο για τον οποίο ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα