Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η αναστολή αφορά:

(α) Κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000.

(β) Επαγγελματική στέγη του χρεώστη η οποία χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000.

(γ) Αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000.

Υπενθυμίζεται ότι, με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης για τις πιο πάνω περιπτώσεις ίσχυε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα

Ημερολόγιο

14 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

2 Αυγούστου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα