Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η αναστολή αφορά:

(α) Κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000.

(β) Επαγγελματική στέγη του χρεώστη η οποία χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000.

(γ) Αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000.

Υπενθυμίζεται ότι, με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης για τις πιο πάνω περιπτώσεις ίσχυε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα

Ημερολόγιο

July 14, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

July 14, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

August 2, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα