Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των ενυπόθηκων οφειλετών για πρόσβαση στην δικαιοσύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του Άρθρου 44Γ και να δοθεί το δικαίωμα επίκλησης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών ως λόγου αναστολής διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, όπως αυτός κατοχυρώνεται από ευρωπαϊκές οδηγίες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Άριστος Δαμιανού, Στέφανος Στεφάνου

Ημερολόγιο

28 Ιανουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα