Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε οι τριετείς άδειες λειτουργίας υποστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται ως κέντρα αναψυχής να δύναται να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, χωρίς την προσκόμιση εκ νέου των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων και πιστοποιητικών για σκοπούς έκδοσης των εν λόγω αδειών, όπως είναι μεταξύ άλλων τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως το συμβούλιο της οικείας κοινότητας δύναται να ανακαλεί πάραυτα τη χορηγηθείσα άδεια, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει ότι τα ως άνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι έγκυρα και σε ισχύ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την έκδοση άδειας λειτουργίας για ορισμένα υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως κέντρα αναψυχής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χώροι αναψυχής
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα