Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως το 2023, ούτως ώστε οι περιόδοι απουσίας από την εργασία λόγω ανικανότητας για εργασία, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, γονικής άδειας, άδειας φροντίδας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας, να θεωρούνται ως περίοδοι απασχόλησης για σκοπούς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης, για επίδομα γονικής άδειας, η οποία προβλέπει απασχόληση 12 μηνών εντός των τελευταίων 24 μηνών από την οποία ζητείται γονική άδεια. 

Χωρίς την πιο πάνω ρύθμιση πολλοί αιτητές επιδόματος γονικής άδειας που θα υποβάλουν αίτηση αμέσως μετά από την λήξη του επιδόματος ασθενείας, μητρότητας ή πατρότητας ή γονικής άδειας ή μετά από περιόδους που απουσίαζαν από την εργασία για τους λόγους αυτούς ή για λόγους γονικής άδειας, ανωτέρας βίας, ή άδειας φροντίδας, θα απορρίπτονται επειδή δεν θα πληρούν την προϋπόθεση των 12 μηνών απασχόλησης μέσα στους τελευταίους 24 μήνες ως προνοείται από το άρθρο 29(Β) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ.4) Νόμου του 2022 αφού οι πιο πάνω περίοδοι δεν συνιστούν περιόδους απασχόλησης σύμφωνα με αυτόν. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

18 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα