Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αύξηση κατά 0.8% στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στην κοινωνική σύνταξη, με ουσιώδη χρόνο από 2.1.2023, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις την 1.7.2022 από την αύξηση που θα χορηγηθεί στις συντάξεις την 1.1.2023. Το εν λόγω ποσοστό θα αφαιρεθεί από την επόμενη αύξηση των συντάξεων.  

Με τον τρόπο αυτό, διορθώνεται η στρέβλωση που παρατηρήθηκε με την αύξηση των συντάξεων κατά τον Ιούλιο του 2022, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του Ιανουαρίου του 2023 με αποτέλεσμα οι συντάξεις με ουσιώδη χρόνο από 2.1.2023 να είναι χαμηλότερες κατά 0.8% και να δημιουργείται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών. 

Συναφώς, τροποποιείται ο Τέταρτος και ο Πέμπτος Πίνακας του βασικού νόμου, βάση των οποίων καθορίζεται το ύψος των συντάξεων, με την εισαγωγή αντίστοιχης διάταξης που αναφέρεται στην εν λόγω αύξηση. 

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται επιφύλαξη στο άρθρο 77 του βασικού νόμου, ώστε, από τούδε και στο εξής, να μην χορηγείται τιμαριθμική αύξηση στις συντάξεις μεγαλύτερη από την αύξηση των μισθών, έστω και εάν ο τιμάριθμος αυξάνεται περισσότερο από τους μισθούς, με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις μελλοντικά. 

Ο αναλογιστής του Ταμείου έχει υπολογίσει ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση θα προκύψει δαπάνη €6,9 εκ. για το 2023 μόνο. Επισημαίνεται ότι, το προαναφερόμενο ποσοστό θα αφαιρεθεί από την επόμενη αύξηση των συντάξεων η οποία αναμένεται τον Ιούλιο 2023 ώστε να μην προκύψει πρόσθετο κόστος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα