Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 12) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, να παρέχεται το δικαίωμα σε αιτητές θεσμοθετημένης σύνταξης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης απόφασης επί της αίτησής τους, να λαμβάνουν ένα ελάχιστο πόσο σύνταξης το οποίο ισούται με το ογδόντα ένα τοις εκατό (81%) του εκάστοτε μηνιαίου ανώτατου ποσού της βασικής παροχής σύνταξης γήρατος το οποίο θα μπορούσε να καταβληθεί σε δικαιούχο σύνταξης γήρατος χωρίς εξαρτώμενο. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η παραχώρηση δυνατότητας σε αιτητές θεσμοθετημένης σύνταξης, οι οποίοι για αρκετούς μήνες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους δεν λαμβάνουν κανένα εισόδημα, να λαμβάνουν ένα ελάχιστο πόσο για τη διαβίωση τους που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους κοινωνικής σύνταξης, καθώς το εν λόγω ποσό θα υπολογίζεται βάσει της ίδιας μεθοδολογίας που ακολουθείται και για τον υπολογισμό της κοινωνικής σύνταξης δυνάμει του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Σενέκης

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα