Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διασαφήνιση της ερμηνείας του όρου «επιθεωρητής ηχητικής ρύπανσης», ώστε να ενεργούν ως επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης τόσο τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται από την αρμόδια αρχή όσο και τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.

2. Εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες η αρμόδια αρχή αφενός θα ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή κατόχους των κατοικιών ή άλλους ευαίσθητους δέκτες που συνορεύουν με κέντρο αναψυχής αναφορικά με το οποίο υποβάλλεται αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας εκπομπής ήχου ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αυτό και αφετέρου θα λαμβάνει υπόψη, κατά τη λήψη απόφασης ως προς την έγκριση της εν λόγω αίτησης, τυχόν παραστάσεις που έχουν υποβληθεί από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα, προτού εγκρίνει την υπό αναφορά αίτηση.

3. Αναθεώρηση των διατάξεων που ρυθμίζουν την υποβολή παραπόνου για εκπομπή υπερβολικού ήχου, ώστε, πέραν της αρμόδιας αρχής, να δύναται να υποβληθεί παράπονο στην Αστυνομία Κύπρου, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνησή του.

4. Αύξηση των ποινών που προβλέπονται για τη διάπραξη αδικημάτων που αφορούν στην εκπομπή ήχου, είτε χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας εκπομπής ήχου είτε κατά παράβαση των όρων της εκδοθείσας άδειας εκπομπής ήχου, καθώς και στην επέμβαση στη λειτουργία των οργάνων ελέγχου έντασης ήχου ή του μηχανισμού οριοθέτησης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου με σκοπό την υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε αφενός να καταστεί η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας πιο αποτελεσματική και αφετέρου να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και η σύγχυση αρμοδιοτήτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Χώροι αναψυχής
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ημερολόγιο

4 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα