Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο: 

(α) να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών, για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και 

(β) να αναθέτει, εκτός από τις εξουσίες που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Οργανισμού, μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω έγγραφη εξουσιοδότηση, την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο, στον Γενικό Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή του, σε Επιτροπές που συστήνει, σε μέλη του Συμβουλίου, ή σε μέλος ή μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΚΥπΥ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα