Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν επιπρόσθετες ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα: 

(α) Καθορίζεται ότι της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου θα δύναται να προεδρεύει εκπρόσωπος του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας ορίζεται ως ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. 

(β) Εισάγονται πρόνοιες αναφορικά με τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της υπό αναφορά επιτροπής.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ταμείο Αλληλεγγύης
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα