Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η κατάργηση της εξουσίας του Εφοριακού Συμβουλίου να επιλαμβάνεται θεμάτων, που αφορούν ΦΠΑ, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας για ερμηνεία της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Η ορμοδιότητα για όλα τα θέματα ΦΠΑ ανατίθεται στον Έφορο Φορολογίας ο οποίος με βάση την οικεία vομοθεσία έχει την εξουσία ερμηνείας της περί ΦΠΑ νομοθεσίας καθώς και την τεχvοσγνωσία που προκύπτει από συμμετοχή αρμοδίων λειτουργών σε όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου εξετάζεται η ερμηνεία του ΦΠΑ σε κοινοτικό επίπεδο, όπως είναι η Επιτροπή ΦΠΑ. Η ερμηνεία διατάξεων του ΦΠΑ από το Εφοριακό Συμβούλιο δύvαται η Κuπριακή Δημοκρατία να καταστεί υπόλογη στο αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα