Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου, ώστε η ιπποδρομιακή αρχή στη Δημοκρατία να μην απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου στοιχήματος,  στις περιπτώσεις που ιπποδρομιακό στοίχημα διενεργείται από την αλλοδαπή ή που στο στοίχημα συμμετέχουν πρόσωπα που δε βρίσκονται στην Κύπρο. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ιπποδρομιακή αρχή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου στοιχήματος, αναφορικά με τα ιπποδρομιακά στοιχήματα που διενεργούνται από την αλλοδαπή ή τα στοιχήματα στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα που δε βρίσκονται στην Κύπρο.

Η απαλλαγή αυτή σύμφωνα με γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων συνιστά παράνομη και ασυμβίβαστη  με  το ενωσιακό δίκαιο κρατική ενίσχυση προς την αναφερόμενη αρχή, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 107(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση η ενίσχυση αυτή χορηγείται από κρατικούς πόρους, είναι επιλεκτική, δίδει οικονομικό πλεονέκτημα στην ιπποδρομιακή αρχή και νοθεύει τον ανταγωνισμό, καθώς το στοίχημα είναι εμπορεύσιμο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Συναφώς, η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, ώστε να διαγραφούν οι εν λόγω διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες δε συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα με τις απαιτήσεις σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τυχερά παιχνίδια, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα