Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Άμυνας δυνατότητα να συγκροτήσει Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον ίδιο και θα έχει ως σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ακαδημία θα συμβάλει στην περαιτέρω ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανταπόκριση στο συνεχές μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό – στρατιωτικό περιβάλλον, στις νέες μορφές και στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και περαιτέρω επιμέρους λεπτομέρειες για το έργο της Ακαδημίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού. Όπως αναφέρεται και στο υπό προώθηση Νομοσχέδιο η Ακαδημία θα έχει τους εξής στόχους: 

(α) επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατηγικό επίπεδο ώστε να έχουν σφαιρική και σύγχρονη αντίληψη σε θέματα ηγεσίας, ανάλυσης της διεθνούς πολιτικό – στρατιωτικής κατάστασης και σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων,  

(β) επιμόρφωση στελεχών λοιπών σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Άμυνα, κλπ), καθώς και λειτουργών όλων των φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο τομέα Ασφάλειας και Άμυνας και οι οποίοι ως εκ της θέσεως και της ιδιότητας τους, χειρίζονται θέματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, 

(γ) ανάπτυξη συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, στρατιωτικές ακαδημίες άλλων χωρών, Ερευνητικά Κέντρα και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΚΑΑ),  

(δ) προώθηση μιας κοινής αντίληψης περί της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και της κοινής εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ) με διεθνείς εκπαιδεύσεις με σκοπό να καταστήσει σταδιακά την Κύπρο, περιφερειακό σημείο εκπαίδευσης στα θέματα και αποστολές ΚΠΑΑ,  

(ε) προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών,  

(στ) επικοινωνία των θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας και Άμυνας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και 

(ζ) ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων που της έχουν παραχωρηθεί για την επίτευξη των σκοπών της. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Εθνική Φρουρά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα