Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να προβλεφθεί σε αυτόν η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικού συνδέσμου από οπλίτες με σύμβαση (ΣΥΟΠ). Η κατάθεση του προτεινόμενου νόμου κρίνεται αναγκαία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους συμβασιούχους οπλίτες, οι οποίοι υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά από το έτος 2016 και των οποίων ο αριθμός είναι μεγάλος, να ιδρύσουν τον δικό τους επαγγελματικό σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται για τα μέλη του Στρατού δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κώστας Κώστα

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα