Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα (€150), το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της αδυναμίας καταβολής των επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από μικρομεσαίες εταιρείες εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται ένεκα της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους, Πανίκος Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

January 27, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

June 9, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα