Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα (€150), το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της αδυναμίας καταβολής των επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από μικρομεσαίες εταιρείες εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται ένεκα της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους, Πανίκος Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα