Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου, ενώ με τους προτεινόμενους Κανονισμούς επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Επιπρόσθετα, εισάγονται διατάξεις για προστασία στα δίκτυα με επικίνδυνα ρευστά, ενώ μειώνεται σημαντικά η παρέμβαση και αστική ευθύνη του Κράτους, γιατί τερματίζεται η παραδοσιακή επιθεώρηση και «πιστοποίηση» των ατμολεβήτων, των ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων.

Επίσης, παρέχονται τα εργαλεία στους εργοδότες και τους κατασκευαστές να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν ή κατασκευάζουν, αντίστοιχα, και τους επεξηγούνται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για να ικανοποιούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Εισάγεται, επίσης, Σύστημα Ελέγχου, μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται η κατάλληλη και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ρευστών από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα καθόλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Για αγωγούς που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα σοβαρών επιπτώσεων ο διαχειριστής οφείλει να αποδείξει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία τους. Οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές συστημάτων υπό πίεση (προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα) θα εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Εργοστάσια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

31 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα