Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι ο Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου «Γενικός Διευθυντής» με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική Γνωμάτευση του Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το ΕΤΕΚ διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία το διαχωρίζουν από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), όπως, μεταξύ άλλων, ότι το Γενικό Συμβούλιό του εκλέγεται από τα μέλη του και δε διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τον τρόπο που αντίστοιχα διορίζονται τα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ΝΠΔΔ και ότι ανώτατος εκτελεστικός λειτουργός του δεν είναι ο Διευθυντής του, αλλά ο αιρετός Πρόεδρός του.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, στη βάση των πιο πάνω έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατάργηση του υφιστάμενου Σχεδίου Υπηρεσίας Διευθυντή (ΣΥ 29/2009), το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξη μόνιμης θέση Διευθυντή.

Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, ώστε να καταστεί σαφές ότι η διαδικασία της προκήρυξης μόνιμης θέσης Διευθυντή ΕΤΕΚ δεν υπόκειται στις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου αναφορικά με το διορισμό Γενικού Διευθυντή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα