Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Το περιβάλλον και η προστασία του βρίσκονται στις προτεραιότητες τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος οδήγησε πανεπιστημιακά ιδρύματα να καταρτίσουν και να προσφέρουν ειδικά προγράμματα Μηχανικής Περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι πλέον αναγκαίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με βάση τα πιο πάνω κρίθηκε επιβεβλημένη η τροποποίηση του περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου ώστε η Μηχανική Περιβάλλοντος να περιληφθεί ως ξεχωριστός κλάδος της μηχανικής επιστήμης.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

6 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα