Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα για έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες περιοχές από τους ιδιοκτήτες τους, ενώπιον του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ειδικότερα, με την έναρξη της νέας διαδικασίας θα παρασχεθεί και νέα προθεσμία, ώστε οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά με την έναρξη της πιο πάνω νέας διαδικασίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των αδήλωτων περιουσιών, αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20% του συνόλου των ακίνητων περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, παραμένει μέχρι σήμερα αδήλωτο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα