Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022

Με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά.

Στο νέο Σχέδιο θα ενταχθούν:

(α) Όλοι οι υπηρετούντες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, μόνιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1.10.2011 καθώς και όσοι μόνιμοι υπάλληλοι θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, τόσο στην Κρατική Υπηρεσία όσο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η ημερομηνία ένταξης των προαναφερόμενων είναι η ημερομηνία διορισμού τους σε μόνιμη θέση.

(β) Όλοι οι υπηρετούντες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί βάσει της οικείας νομοθεσίας, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι απόφοιτοι του Δασικού Κολλεγίου που απασχολούνται με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Η ημερομηνία ένταξης των προαναφερόμενων υπαλλήλων είναι η 1.1.2021.

(γ) Όλοι οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, θα καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι εν λόγω εργοδοτούμενοι θα εντάσσονται στο Σχέδιο κατά την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης απασχόλησής τους σε αορίστου χρόνου.

(δ) Όλα τα πρόσωπα τα οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, θα μονιμοποιηθούν ως ειδικοί αστυνομικοί, βάσει της οικείας νομοθεσίας. Τα πρόσωπα αυτά θα εντάσσονται στο Σχέδιο κατά την ημερομηνία μονιμοποίησής τους ως ειδικοί αστυνομικοί.

Ο σχεδιασμός του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων εδράζεται στη φιλοσοφία λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας. Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί ένα νέο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων το οποίο θα χρηματοδοτείται εκατέρωθεν από τον εργοδότη και τους εργοδοτούμενους. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης και κάθε μέλος του Σχεδίου θα καταβάλλουν, εκατέρωθεν, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 5% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους. Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά στη βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών που θα διεξάγονται για το σκοπό αυτό. Το Ειδικό Ταμείο δεν θα αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και θα τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργού Οικονομικών, εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα