Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)) (Tροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2023/946 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/25/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη βελτιωμένων απαιτήσεων ευστάθειας και την εναρμόνιση της εν λόγω οδηγίας με τις απαιτήσεις ευστάθειας που ορίζονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό». 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Ναυτιλιακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα