Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου  των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα , με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία : Εισαγωγή σε αυτή διάταξης σύμφωνα με την οποία οι λειτουργοί κηδειών και οι ταριχευτές που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών δε θα επιτρέπεται  να  έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού ή οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή εξάρτηση μεταξύ τους η οποία να μην τους επιτρέπει την αντικειμενική και εύλογη άσκηση των καθηκόντων  τους ως μελών του εν λόγω συμβουλίου. Κατάργηση του Συλλόγου Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτού στο πιο πάνω αναφερόμενο συμβούλιο.Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκ ίες , ώστε αφενός να καταστεί  η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθ ιας πιο αποτελεσματική και αφετέρου να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και η σύγχυση αρμοδιοτήτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Γραφεία κηδειών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Βαλεντίνος Φακοντής, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα