Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου ώστε άτομο με αναπηρία του οποίου πιστοποιείται η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και καθίσταται δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το δικαίωμα του αυτού να μην εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της συζύγου του ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο και στην οποία μεταξύ άλλων καταγράφεται ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρίες καθώς επίσης και η εξάλειψη κάθε διάκριση κατά των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Αποστόλου

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα